Υλικό Α' Τάξης 

Πληροφορική

     κα. Λασπιά Χαραλαμπία
     κα. Λασπιά Χαραλαμπία
     κα. Λασπιά Χαραλαμπία
      κα. Λασπιά Χαραλαμπία

    Κεφ.2-Προβολή για το Υλικό του Υπολογιστή,             κα. Λασπιά Χαραλαμπία

   Κεφ.3-Προβολή για την Ιστορία των Υπολογιστών,      κα. Λασπιά Χαραλαμπία

Υλικό Β' Τάξης 

Πληροφορική

  κα. Λασπιά Χαραλαμπία
  κα. Λασπιά Χαραλαμπία
  κα. Λασπιά Χαραλαμπία
  κα. Λασπιά Χαραλαμπία
  κα. Λασπιά Χαραλαμπία

Υλικό Γ' Τάξης 

Πληροφορική
Χημεία

  κος Παπαδημητρίου Γεώργιος, Φυσικός

Open source productions